Pre­vious slide
Next slide
Tiedon ylläpitopalvelu digitaalisessa Walsec Vault - tietoholvissa

Tilannekuva

Tilan­ne­ku­va­pal­velun avulla koko­naiskuva kiin­teistön pelastus- ja tur­va­jär­jes­telmien nyky­ti­lasta ja pystyt seu­raamaan mm. huol­tojen statuksia.

Walsec tuottaa pal­veluna eri­laisia tilan­ne­kuvia asiakkaille.

Sisältö:

 • lai­te­määrät kiinteistöissä
 • lai­te­tyypit, tal­len­timet ja keskukset
 • akkujen status, esim. milloin akku on vaihdettu
 • mää­rä­ai­kais­huol­tojen- ja tar­kas­tuksien status, mitä on huol­lettu ja koska
 • oviym­pä­ris­tö­tieto, helppo muo­dostaa kuva kiin­teistön lukituksesta
 • Walsec Vault loki­tieto, milloin ja kuka on kir­jau­tunut järjestelmään

Dokumentointi- ja tilannekuvapalvelun avulla kartoitetaan pelastus- ja turvajärjestelmäkokonaisuudet

Smart­Symbol doku­men­tointi (tur­va­jär­jes­telmät)

Sisältö:

 • Selkeä doku­men­tointi
 • Doku­men­taatio helppo päi­vittää mm. huol­tojen yhteydessä
 • Infor­ma­tii­vinen kuvaus kiin­teistön turvajärjestelmistä

CAD Pelastus (palo­va­roitin- ja paloil­moi­tin­jär­jes­telmät sekä pelastus)

Sisältö:

 • Koh­de­kortti ja kohdepiirros
 • Tur­vao­pas­te­kuvat
 • Pai­kan­nus­kaaviot

CAD Turva (tur­va­jär­jes­telmät)

Sisältö:

 • Lai­te­si­joi­tus­pii­rus­tukset (Kamera, KV ja RI)
 • Ovi­si­joi­tus­pii­rus­tukset
 • Kaa­pe­loin­ti­pii­rus­tukset
 • Doku­men­taatio pitää sisällään lisäksi mm. lai­te­tiedot, huolto- ja kar­toi­tus­ra­portit sekä ovikortit
 • Van­hojen poh­ja­kuvien digi­tointi CAD formaattiin

Kiin­nos­tuitko pal­ve­luis­tamme? Ota yhteyttä!