Pre­vious
Next
Tiedon ylläpitopalvelu digitaalisessa Walsec Vault - tietoholvissa

Tilannekuva

Tilan­ne­ku­va­pal­velun avulla saadaan muo­dos­tettua koko­naiskuva kiin­teistön nykytilasta.

Dokumentointi- ja tilannekuvapalvelun avulla kartoitetaan turvajärjestelmäkokonaisuus

Jär­jes­telmät doku­men­toidaan kar­toi­tus­tie­tojen poh­jalta. Walsec-doku­men­toin­ti­palvelu
mah­dol­listaa doku­men­taation yllä­pidon huol­tojen yhtey­dessä. Smart­Symbol doku­men­tointi on selkeä ja infor­ma­tii­vinen kuvaus kiin­teistön turvajärjestelmistä.

Doku­men­taatio pitää sisällään mm. lai­te­tiedot, huolto- ja kar­toi­tus­ra­portit, jär­jes­telmiin liit­tyvät
pii­rus­tukset ja tilan­ne­kuvan kokonaisuudesta.

CAD -pal­ve­lumme tuot­tavat tur­va­pro­jek­teihin tek­niset doku­mentit. Tuo­tamme vaa­ti­vatkin CAD -pii­rus­tukset pro­jek­teihin. Walsec tuottaa laa­dukkaat lop­pu­do­ku­mentit, jotka sisäl­tävät lai­te­si­joitus- ja kaa­pe­loin­ti­pii­rus­tukset, jär­jes­tel­mä­kaaviot, kyt­ken­tä­pii­rus­tukset sekä laite- ja keskustiedot.

Kaut­tamme saat myös kiin­teistön selkeät turvaopastekuvat.


Kiin­nos­tuitko pal­ve­luis­tamme? Ota yhteyttä!