Timo Holopainen

Timolla on näkemys tiedon- ja pal­ve­luiden mer­ki­tyk­sestä tur­val­li­suusa­lalla. Vah­vuuksia ovat laaja kokemus doku­men­toinnin, tie­to­pal­ve­luiden ja pal­ve­lu­kon­septien kehit­tä­mi­sestä. Timo on toi­minut pitkään yrit­täjänä ja ymmärtää hyvin asia­kas­pal­velun merkityksen. 

Mika Viippola

Mikalla on pitkä kokemus asennus-, huolto- ja myyn­ti­teh­tä­vissä tur­val­li­suusa­lalla. Vah­vuuksia ovat moni­puo­linen osaa­minen asia­kas­ra­ja­pin­nassa, yllä­pi­to­pal­ve­luista sekä moni­puo­linen kokemus eri tur­va­tek­niikan jär­jes­tel­mistä. Asia­kas­palvelu on lähellä sydäntä ja on eri­tyisen tärkeää, että asia­kas­tyy­ty­väisyys on 100%

Reijo Viippola

Rei­jolla on kym­menien vuosien kokemus tur­val­li­suusa­lalla myynti- ja joh­to­teh­tä­vistä,
yrit­tä­mi­sestä sekä laaja näkemys yri­tysten turvatarpeista.