Timo Holopainen

Timolla on näkemys tiedon mer­ki­tyk­sestä tur­val­li­suusa­lalla. Vah­vuuksia ovat laaja kokemus doku­men­toinnin ja tie­to­pal­ve­luiden kehit­tä­mi­sestä ja tuot­ta­mi­sesta, sekä asiakaspalvelusta.

Mika Viippola

Mikalla on pitkä kokemus asennus-, huolto- ja myyn­ti­teh­tä­vissä. Vah­vuuksia ovat moni­puo­linen
osaa­minen tur­va­tek­nii­kasta, asia­kas­palvelu- ja etähuoltotoiminnasta.

Reijo Viippola

Rei­jolla on kym­menien vuosien kokemus tur­val­li­suusa­lalla myynti- ja joh­to­teh­tä­vistä,
yrit­tä­mi­sestä sekä laaja näkemys yri­tysten turvatarpeista.