Walsec liikeidea on syntynyt osakkaiden pitkäaikaisesta työskentelystä useissa turvayrityksissä.

Olemme vuosien saa­tossa todenneet, että yri­tyksien tur­va­tiedot ovat pirs­ta­loi­tuneet eri paik­koihin, eivätkä yri­tyksen kiin­teis­töjen tur­va­tiedot ole myöskään aina päi­vi­tetty ajan tasalle.

Tähän ongelmaan olemme kehit­täneet Walsec Tie­dosta tur­val­lisuus® -pal­ve­lu­kon­septin. Pal­velun avulla asia­kas­kohteen kar­toi­tetut pelastus- ja tur­va­jär­jes­telmät doku­men­toidaan, kes­ki­tetään ja tal­len­netaan tie­to­tur­val­liseen Walsec Vault –tie­to­holviin.
Asiak­kaalla on hen­ki­lö­koh­tainen pää­sy­oikeus yri­tyksen mää­ri­tel­tyihin turvatietoihin.