Walsec liikeidea on syntynyt osakkaiden pitkäaikaisesta työskentelystä useissa turvayrityksissä.

Olemme vuosien saa­tossa todenneet, että yri­tyksien tur­va­tiedot ovat pirs­ta­loi­tuneet eri paik­koihin, eivätkä yri­tyksen kiin­teis­töjen tur­va­tiedot ole myöskään aina päi­vi­tetty ajan tasalle.

Tähän ongelmaan olemme kehit­täneet Walsec Tie­dosta tur­val­lisuus® -pal­ve­lu­kon­septin. Pal­velun avulla asia­kas­kohteen kar­toi­tetut tur­va­tiedot doku­men­toidaan ja tal­len­netaan Walsec Vault –tie­to­holviin.
Asiak­kaalla on pää­sy­oikeus kes­ki­te­tysti yri­tyksen kaikkiin turvatietoihin.