Walsec Tie­dosta tur­val­lisuus® pal­ve­lu­kon­septin avulla lisä­arvoa ja hyötyä kiin­teis­tö­tur­val­li­suuden ylläpidolle.
Lue lisää
Walsec Tie­dosta tur­val­lisuus® pal­ve­lu­kon­septi antaa selkeän ja kes­ki­tetyn koko­nais­kuvan pelastus- ja tur­va­jär­jes­telmien nykytilasta.
Lue lisää
Tiedon- ja jär­jes­telmien kar­toi­tus­palvelu. Selkeä doku­men­taatio pelastus- ja tur­va­jär­jes­telmien nyky­ti­lasta ja kehittämistarpeista.
Lue lisää
Doku­men­tointi- ja tilan­ne­ku­va­palvelu. Infor­ma­tii­vinen kuvaus kiin­teistön pelastus- ja turvallisuusjärjestelmistä.
Lue lisää
Mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuksien avulla var­mis­tetaan doku­men­taation ajan­ta­saisuus ja jär­jes­telmien toimintakunto.
Lue lisää
Tiedon yllä­pi­to­palvelu digi­taa­li­sessa Walsec Vault - tietoholvissa.
Lue lisää
Pre­vious slide
Next slide

Walsec Tiedosta turvallisuus® palvelukonsepti

Walsec-pal­ve­lu­kon­septi sopii kaiken kokoi­sille yri­tyk­sille, mutta ennen kaikkea val­ta­kun­nal­li­sille ja glo­baa­leille yri­tyk­sille.
Pal­ve­lu­kon­sep­tilla ja tiedon kes­kit­tä­mi­sellä asiakas saa huo­mat­tavia kus­tannus- ja ajan­säästöjä.
Walsec-pal­ve­lu­rat­kaisut aut­tavat etenkin kiin­teistön yllä­pi­dosta ja tur­val­li­suu­desta vas­taavia organisaatioita.

Lue lisää palveluistamme!

Kartoituspalvelu

Määräaikaistarkastukset

Dokumentointi ja tilannekuvapalvelu

Tiedon ylläpitopalvelu