Tär­keintä meille on, että asiakas voi luottaa tur­va­tie­to­jensa paik­kaan­sa­pi­tä­vyyteen ja ajantasaisuuteen.
Lue lisää
Walsec Tie­dosta tur­val­lisuus® pal­ve­lu­kon­septi antaa selkeän ja kes­ki­tetyn koko­nais­kuvan tur­va­jär­jes­telmän tilasta.
Lue lisää
Tiedon- ja jär­jes­telmien kar­toi­tus­palvelu. Selkeä raportti tur­va­jär­jes­telmän nyky­ti­lasta ja kehittämistarpeista.
Lue lisää
Doku­men­tointi- ja tilan­ne­ku­va­palvelu. Infor­ma­tii­vinen kuvaus kiin­teistön turvajärjestelmästä.
Lue lisää
Huol­to­pal­velun avulla var­mistat jär­jes­telmien toimintakunnon.
Lue lisää
Tiedon yllä­pi­to­palvelu digi­taa­li­sessa Walsec Vault - tietoholvissa.
Lue lisää
Pre­vious
Next

Walsec Tiedosta turvallisuus® palvelukonsepti

Walsec-pal­ve­lu­kon­septi sopii kaiken kokoi­sille yri­tyk­sille, mutta ennen kaikkea val­ta­kun­nal­li­sille ja glo­baa­leille yri­tyk­sille.
Pal­ve­lu­kon­sep­tilla ja tiedon kes­kit­tä­mi­sellä asiakas saa huo­mat­tavia kus­tannus- ja ajan­säästöjä.
Walsec-pal­ve­lu­rat­kaisut aut­tavat etenkin kiin­teistön yllä­pi­dosta ja tur­val­li­suu­desta vas­taavia organisaatioita.

Lue lisää palveluistamme!

Kartoituspalvelu

Huoltopalvelu

Dokumentointi ja tilannekuvapalvelu

Tiedon ylläpitopalvelu