Tiedosta turvallisuus® -palvelukonsepti

Wal­secin Tie­dosta tur­val­lisuus® -pal­ve­lu­kon­septi koostuu useasta eri pal­ve­luista. Pal­ve­lu­kon­septin osa-alueista muo­dostuu yhdessä kattava koko­naisuus, joka auttaa yri­tystä hal­lit­semaan pelastus- ja tur­va­tie­tojaan sekä tietoresurssejaan.

Kar­toi­tamme aluksi asia­kas­yri­tyk­semme pelastus- ja tur­va­jär­jes­telmät ja niiden toi­minnan sekä kunnon. Näiden kar­toi­tusten poh­jalta laa­dimme kat­tavan doku­men­taation ja raportin, josta käy ilmi jär­jes­telmien kehi­tys­kohteet ja huoltotarpeet. 

Pal­ve­lu­kon­septiin kuuluu pelastus- ja tur­va­jär­jes­telmien sekä tiedon mää­rä­ai­kais­tar­kas­tukset. Tar­kas­tuksien yhtey­dessä jär­jes­telmät- ja tiedot tar­kas­tetaan ja rapor­toidaan asiak­kaalle. 

Kaikki pal­ve­luiden tiedot kes­ki­tetään digi­taa­liseen Walsec Vault –tie­to­holviin, jossa ne ovat tie­to­tur­val­li­sesti tal­lessa ja hel­posti löy­det­tä­vissä yhdestä pai­kasta. Ajan­koh­tai­sista huol­loista tie­to­holvi välittää käyt­tä­jälleen auto­maat­ti­sesti päi­vi­tetyn tiedon ja statuksen. 

Walsec Tie­dosta tur­val­lisuus® pal­ve­lu­kon­septi mah­dol­listaa tilan­ne­kuvan pelastus- ja turvallisuusjärjestelmistä.

Kiin­nos­tuitko pal­ve­luis­tamme? Ota yhteyttä!