Tiedon ja järjestelmien kartoituspalvelu - selkeä kuva pelastus- ja turvajärjestelmän kunnosta

Tur­va­jär­jes­telmien kar­toi­tustyö tehdään pää­sään­töi­sesti asia­kas­koh­teessa. Kar­toi­tuk­sessa käydään läpi pelastus- ja tur­va­jär­jes­telmien kunto sekä toi­minta.
Lisäksi asiakas saa aina raportin, missä kun­nossa jär­jes­telmät ovat ja mitä kor­jat­tavaa tai huol­let­tavaa jär­jes­tel­missä on. Käynnin jälkeen tuo­tamme tek­nisen doku­men­taation ajantasalle.

Walsec -kar­toi­tus­pal­ve­lulla saat selkeän kuvan pelastus- ja tur­va­jär­jes­telmien nyky­ti­lasta ja kehittämistarpeista.

Kiin­nos­tuitko pal­ve­luis­tamme? Ota yhteyttä!