Tiedon ja järjestelmien kartoituspalvelu - selkeä kuva turvajärjestelmän kunnosta

Tur­va­jär­jes­telmien kar­toi­tustyö tehdään pää­sään­töi­sesti asia­kas­koh­teessa. Kar­toi­tuk­sessa käydään läpi tur­va­jär­jes­telmien kes­kus­lait­teiden ja kent­tä­lait­teiden kunto sekä toi­minta.
Lisäksi asiakas saa aina raportin, missä kun­nossa jär­jes­telmät ovat ja mitä kor­jat­tavaa tai huol­let­tavaa jär­jes­tel­missä on. Käynnin jälkeen teemme doku­men­taation lait­teiden sijoi­tuk­sista, lai­te­tyy­peistä ja määristä.

Walsec -kar­toi­tus­pal­ve­lulla saat selkeän kuvan tur­va­jär­jes­telmien nyky­ti­lasta ja kehittämistarpeista.

Kiin­nos­tuitko pal­ve­luis­tamme? Ota yhteyttä!