Huoltopalvelun avulla varmistat järjestelmien toimintakunnon!

Pal­ve­lu­kon­sep­tiimme kuuluu ennakko- ja tar­kas­tus­huollot, jotka toteu­tetaan digi­taa­lisiin jär­jes­telmiin etä­huoltona.
Huolto sisältää jär­jes­telmän toi­minnan ja lait­teiden kunnon tar­kas­tuksen sekä raportin huoltotoiminnasta.

Huollot voidaan toteuttaa myös asiakkaan kanssa yhdessä sovit­tujen toi­min­ta­mallien ja pal­ve­lu­ta­sojen mukai­sesti.
Etä­huol­lolla saadaan huo­mat­tavia säästöjä huol­to­kus­tan­nuk­sissa.
Sään­nöl­li­sesti ennak­ko­huol­lettu jär­jes­telmä antaa var­muutta ja tur­val­li­suutta asiakkaan liiketoimintaan.

Kiin­nos­tuitko pal­ve­luis­tamme? Ota yhteyttä!