Määräaikaistarkastuksien avulla varmistat järjestelmien- ja tiedon ajantasaisuuden!

Jotta tiedot ja doku­men­taatiot pysyvät ajan tasalla, jär­jes­telmiin täytyy tehdä sys­te­maat­tisia tarkastuksia.

Tar­kastus sisältää jär­jes­telmän toi­minnan ja lait­teiden kunnon tar­kas­tuksen sekä tar­kas­tus­ra­portin ja päi­vi­tetyn dokumentaation.

Tar­kas­tukset voidaan toteuttaa myös asiakkaan kanssa yhdessä sovit­tujen toi­min­ta­mallien ja pal­ve­lu­ta­sojen mukai­sesti.
Sään­nöl­li­sesti tar­kas­tetut jär­jes­telmät antavat var­muutta ja tur­val­li­suutta asiakkaan liiketoimintaan.

Kiin­nos­tuitko pal­ve­luis­tamme? Ota yhteyttä!