Pre­vious slide
Next slide

Tiedon ylläpitopalvelu digitaalisessa Walsec Vault - tietoholvissa

Kaikki edellä mai­nit­tujen pal­ve­luiden tiedot kes­ki­tetään digi­taa­liseen Walsec Vault -tie­to­holviin.
Tie­to­hol­vissa sopi­mus­asiakkaan tiedot tal­len­netaan, yllä­pi­detään ja jaetaan tie­to­tur­val­li­sesti. On tärkeää, että kaikki tur­va­tiedot ovat kes­ki­tetty ja hel­posti löy­det­tä­vissä yhdestä paikasta.

Tie­to­holvi välittää auto­maat­ti­sesti käyt­tä­jälle päi­vi­tetyn tiedon ja sta­tuksen tule­vista huol­loista. Omilla tun­nuk­silla tietoja voidaan myös itse tal­lentaa.
Walsec Vault -tie­to­holvi on erin­omainen työkalu kiin­teis­töjen pelastus- ja tur­val­li­suus­tie­tojen kokonaishallintaan. 

Walsec Vault -tie­to­holvin ominaisuuksia:

  • Tur­val­linen ja luotettava
  • Toimii pil­vi­pal­veluna (nopea käyt­töönotto SaaS)
  • Selkeä ja helppokäyttöinen
  • Aina saa­ta­vissa ja tieto kes­ki­tetty yhteen tur­val­liseen paikkaan
  • Voit ottaa käyttöön vaikka pro­jektin ajaksi
  • Sopii moneen käyttöön, mm. digi­taa­linen arkisto tär­keille dokumenteille
  • Huip­pu­luokan omi­nai­suudet, mm. auto­maat­tinen mää­rä­ai­kais­huol­tojen- ja tar­kas­tuksien seu­ranta ja ilmoitus 

 

Kiin­nos­tuitko pal­ve­luis­tamme? Ota yhteyttä!