Pre­vious
Next

Tiedon ylläpitopalvelu digitaalisessa Walsec Vault - tietoholvissa

Kaikki edellä mai­nit­tujen pal­ve­luiden tiedot kes­ki­tetään digi­taa­liseen Walsec Vault -tie­to­holviin.
Tie­to­hol­vissa sopi­mus­asiakkaan tiedot tal­len­netaan, yllä­pi­detään ja jaetaan tie­to­tur­val­li­sesti. On tärkeää, että kaikki tur­va­tiedot ovat kes­ki­tetty ja hel­posti löy­det­tä­vissä yhdestä paikasta.

Tie­to­holvi välittää auto­maat­ti­sesti käyt­tä­jälle päi­vi­tetyn tiedon ja sta­tuksen tule­vista huol­loista. Omilla tun­nuk­silla tietoja voidaan myös itse tal­lentaa.
Walsec Vault -tie­to­holvi on erin­omainen työkalu kiin­teis­töjen tur­val­li­suus­tie­tojen koko­nais­hal­lintaan. Lupaamme, että tiedot ovat ajan tasalla ja niihin voi luottaa.

Walsec Vault -tie­to­holvin ominaisuuksia:

- Tur­val­linen ja luotettava

- Toimii pil­vi­pal­veluna (nopea käyttöönotto)

- Selkeä ja helppokäyttöinen

- Aina saa­ta­vissa ja tieto kes­ki­tetty yhteen tur­val­liseen paikkaan

- Voit ottaa käyttöön vaikka pro­jektin ajaksi

- Sopii moneen käyttöön

- Huip­pu­luokan omi­nai­suudet, mm. auto­maat­tinen huol­tojen seu­ranta ja ilmoitus 


Kiin­nos­tuitko pal­ve­luis­tamme? Ota yhteyttä!