Metsä Board Kyro 

Walsec toteutti Metsä Board Kyron teh­da­sa­lu­eelle pelas­tus­tiedon kar­toi­tuksen, doku­men­toinnin ja Walsec Vault tie­to­hol­vi­pal­velun. Kar­toi­timme ja doku­men­toimme pois­tu­mis­reitit, alkusam­mu­tus­ka­luston, hätä­kyt­kimet, ensia­pu­tar­vikkeet ja asen­simme tur­vao­pas­taulut koko tehdasalueelle.

Lue lisää 

Hansakortteli otti käyttöön Walsec palvelukonseptin. 

Toteu­timme Han­sa­kort­teliin alkusam­­­mu­­­tus­­­ka­­­luston- ja tek­nisten tilojen kar­toi­tuksen ja doku­men­toinnin. Han­sa­kortteli otti myös käyttöön Walsec Vault tie­to­holvin, jonne doku­men­taatio tal­len­nettin ja on yllä­pi­det­tä­vissä Walsec mallin mukaisesti.

Lue lisää 

Palo- ja pelastustietopalvelu /​​PaPe

Onko kiin­teis­tössäsi tar­vetta palo- ja pelas­tus­jär­jes­telmien kar­toi­tuk­selle? Puut­tuuko kiin­teis­töstäsi selkeät ja infor­ma­tii­viset tur­vao­pas­te­taulut? tai onko doku­men­taation paik­kan­sa­pi­tä­vyyden kanssa haas­teita?  Wal­secin palo- ja pelas­tus­tie­to­pal­velun (PaPe) avulla

Lue lisää 

Yhteistyössä Nurmijärven seurakunnan kanssa. 

Walsec yhteis­työssä Nur­mi­järven seu­ra­kunnan kanssa. Toteu­timme Klauk­kalan kirkkoon ja seu­ra­kun­ta­kes­kukseen palo- ja pelas­tus­tie­to­pal­velun. Pal­veluun kuului tur­vao­pas­te­tau­lujen toteutus ja paloil­moi­tin­jär­jes­telmän pai­kan­nus­kaa­vioiden digitalisointi.

Lue lisää 

Itämerentori Helsinki 

Walsec toteutti Itä­me­ren­torin koh­teeseen pelas­tus­rat­kai­sujen kar­toi­tuksen, doku­men­toinnin ja tur­vao­pas­te­tau­lujen toi­mi­tuksen. Työn tilaaja: Exilion Mana­gement Oy

Lue lisää