Itämerentori Helsinki 

Walsec toteutti Itä­me­ren­torin koh­teeseen pelas­tus­rat­kai­sujen kar­toi­tuksen, doku­men­toinnin ja tur­vao­pas­te­tau­lujen toi­mi­tuksen. Työn tilaaja: Exilion Mana­gement Oy

Lue lisää 

Kiinteistön turvaopastekuvat kuntoon! 

Onko kiin­teis­tönne tur­vao­pas­te­kuvat ajan tasalla ja kun­nossa tai löy­tyykö niitä kiin­teis­töstä ollenkaan? Kaut­tamme koko­nais­pal­veluna pelas­tukseen liit­tyvät tur­vao­pasteet. - kar­toitus - kuvien piirto - tau­lujen kiinnitys

Lue lisää 

Teollisuuskatu 33 - Helsinki 

Walsec toteutti uudet tur­vao­pas­te­kuvat Onvest Oy:n Vallila 33 Business Parkiin, Teol­li­suuskatu 33 Hel­sinki. Pal­veluun kuului pelas­tus­jär­jes­telmien kar­toitus (hätä­pois­tu­mistiet, sam­mut­timet jne.), tur­vao­pas­te­kuvien laa­dinta ja tur­vao­pas­te­tau­lujen asennus

Lue lisää